Събития

На 18.11.2020 г. от 10:15 ч. в сградата на КЕВР на бул. „Княз Ал. Дондуков“ № 8-10, ет. 4 ще се проведе открито заседание за обсъждане на доклад относно: Заявление с вх. № E-ЗЛР-ПД-33 от 08.05.2020 г. за продължаване срока на лицензия за производство на електрическа енергия, подадено от „Пиринска Бистрица-Енергия“ АД.

18.11.2020

Съгласно решение на КЕВР по Протокол № 239 от 12.11.2020 г., т. 1, откритото заседание ще се проведе по реда на решение на Комисията по Протокол № 175 от 05.08.2020 г. т. 8, а именно – представители на „Пиринска Бистрица-Енергия“ АД могат да участват присъствено в откритото заседание или виртуално от разстояние чрез програмата за съобщения Skype.

Доклад относно: Заявление с вх. № E-ЗЛР-ПД-33 от 08.05.2020 г. за продължаване срока на лицензия за производство на електрическа енергия, подадено от „Пиринска Бистрица-Енергия“ АД

Приложения

  1. Текст на лицензия за производство на електрическа енергия
  2. Приложения към лицензията