Събития

На 18.11.2020 г. от 10:20 ч. в сградата на КЕВР на бул. „Княз Дондуков“ 8-10, ет.4 ще се проведе открито заседание за обсъждане на доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-61 от 05.10.2020 г. на „Данске Комодитис“ А/С, чуждестранно юридическо лице, държава: Кралство Дания, за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“

18.11.2020

Съгласно решение на КЕВР по Протокол № 237 от 11.11.2020 г., т. 2, откритото заседание ще се проведе по реда на решение на Комисията по Протокол № 175 от 05.08.2020 г. т. 8, а именно – представители на „Данске Комодитис“ А/С могат да участват присъствено в откритото заседание или виртуално от разстояние чрез програмата за съобщения Skype.

Доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-61 от 05.10.2020 г. на „Данске Комодитис“ А/С, чуждестранно юридическо лице, държава: Кралство Дания, за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“