Събития

На 18.11.2020 г. от 10.00 ч. в сградата на КЕВР на бул. „Княз Ал. Дондуков“ № 8-10, ет. 4 ще се проведе открито заседание, при закрити врата, за обсъждане на доклад относно: Заявление с вх. № Е-14-24-4 от 24.03.2020 г., подадено от „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД за одобряване на бизнес план за период 2020 г. – 2024 г.

18.11.2020

Съгласно решение на КЕВР по Протокол № 236 от 11.11.2020 г., т. 1, откритото заседание ще се проведе по реда на решение на Комисията по Протокол № 175 от 05.08.2020 г. т. 8, а именно – представители на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД могат да участват присъствено в откритото заседание или виртуално от разстояние чрез програмата за съобщения Skype.

ДОКЛАД-БП на АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД за периода 2020-2024 г.