Събития

На 11.11.2020 г. от 10:05 часа в сградата на КЕВР на бул. „Княз Ал. Дондуков“ № 8-10, ет. 4 ще се проведе открито заседание за обсъждане на доклад, относно: заявление с вх. № Е-12-00-562 от 16.10.2020 г. от „Тракия-МТ“ ЕООД за одобряване на бизнес план за периода 2021 г. – 2025 г.

11.11.2020

Съгласно решение на КЕВР по Протокол № 232 от 05.11.2020 г., т. 1, откритото заседание ще се проведе по реда на решение на Комисията по Протокол № 175 от 05.08.2020 г. т. 8, а именно – представители на „Тракия-МТ“ ЕООД могат да участват присъствено в откритото заседание или виртуално от разстояние чрез програмата за съобщения Skype.

Доклад относно: заявление с вх. № Е-12-00-562 от 16.10.2020 г. от „Тракия-МТ“ ЕООД за одобряване на бизнес план за периода 2021 г. - 2025 г.