Събития

На 11.11.2020 г. от 10.00 ч. в сградата на КЕВР на бул. „Княз Ал. Дондуков“ № 8-10, ет. 4 ще се проведе открито заседание за обсъждане на доклад относно: заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-57 от 26.08.2020 г., подадено от „ТРАКИЯ МТ“ ЕООД, за издаване на лицензия за производство на електрическа енергия с условие за изграждане на енергиен обект.

11.11.2020

Съгласно решение на КЕВР по Протокол № 231 от 05.11.2020 г., т. 2, откритото заседание ще се проведе по реда на решение на Комисията по Протокол № 175 от 05.08.2020 г. т. 8, а именно – представители на „ТРАКИЯ МТ“ ЕООД могат да участват присъствено в откритото заседание или виртуално от разстояние чрез програмата за съобщения Skype.

Доклад относно: Заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-57 от 26.08.2020 г., подадено от „ТРАКИЯ МТ“ ЕООД, за издаване на лицензия за производство на електрическа енергия с условие за изграждане на енергиен обект

Текст на лицензия за производство на електрическа енергия с условие за изграждане на енергиен обект

Приложение към лицензията