Събития

На 04.11.2020 г. от 10:00 ч. в сградата на КЕВР на бул. „Княз Дондуков“ 8-10, ет.4 ще се проведе открито заседание за обсъждане на доклад и проект на решение относно Заявление с вх. № В-17-21-8 от 31.08.2020 г. на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Видин за преразглеждане на одобрена цена на услугата пречистване на отпадъчни води за 2021 г., допълнено и коригирано с вх. № В-17-21-8 от 21.09.2020 г.

04.11.2020

Съгласно решение на КЕВР по Протокол № 226 от 29.10.2020 г., т. 1, откритото заседание ще се проведе по реда на решение на Комисията по Протокол № 175 от 05.08.2020 г. т. 8, а именно – представители на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Видин могат да участват присъствено в откритото заседание или виртуално от разстояние чрез програмата за съобщения Skype.

Доклад относно заявление на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Видин за преразглеждане на одобрена цена на услугата пречистване на отпадъчни води за 2021 г..

Проект на решение по заявление за преразглеждане на одобрена цена на услугата пречистване на отпадъчни води за 2021 г..на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Видин