Събития

На 04.11.2020 г. от 10:25 ч. в сградата на КЕВР на бул. „Княз Дондуков“ 8-10, ет.4 ще се проведе обществено обсъждане на проект на решение по заявление за преразглеждане на одобрена цена на водоснабдителна услуга за „доставяне на вода на друг ВиК оператор – ВС Враца“ за 2021 г. на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Монтана

04.11.2020

Съгласно решение на КЕВР по Протокол № 226 от 29.10.2020 г., т. 2, общественото обсъждане ще се проведе по реда на решение на Комисията по Протокол № 175 от 05.08.2020 г. т. 8, а именно – заинтересовани лица по смисъла на чл. 14, ал. 2 от Закона за енергетиката могат да участват пряко и виртуално чрез програмата за съобщения Skype или чрез писмени въпроси и изказвания на e-mail ymitev@dker.bg

Проект на решение по заявление за преразглеждане на одобрена цена на водоснабдителна услуга за „доставяне на вода на друг ВиК оператор – ВС Враца“за 2021 г..на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Монтана