Събития

На 01.10.2020 г. от 13.00 ч. в сградата на КЕВР на бул. „Княз Ал. Дондуков“ № 8-10, ет. 4 ще се проведе открито заседание за обсъждане на доклад по заявление от „Булгартрансгаз“ ЕАД за одобряване на бизнес план за развитие на дейността „пренос на природен газ“ през газопреносните мрежи за периода 2020 – 2024 г.

01.10.2020

Съгласно решение на КЕВР по Протокол № 206 от 25.09.2020 г., т. 2, откритото заседание ще се проведе по реда на решение на Комисията по Протокол № 175 от 05.08.2020 г. т. 8, а именно – представители на „Булгартрансгаз“ ЕАД могат да участват присъствено в откритото заседание или виртуално от разстояние чрез програмата за съобщения Skype.

Доклад за одобряване на бизнес план на „Булгартрансгаз“ ЕАД за развитие на дейността „пренос на природен газ“ през газопреносните мрежи за периода 2020 – 2024 г.