Събития

На 25.09.2020 г. (петък) от 10:05 часа в сградата на КЕВР, бул. „Княз Ал. Дондуков“ № 8-10, ет. 4 ще се проведе открито заседание за обсъждане на доклад относно: заявление с вх. № E-ЗЛР-И-40 от 09.07.2020 г. за изменение на лицензия за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“, подадено от „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД

25.09.2020

Съгласно решение на КЕВР по Протокол № 203 от 18.09.2020 г., т. 2, откритото заседание ще се проведе по реда на решение на Комисията по Протокол № 175 от 05.08.2020 г. т. 8, а именно – представители на „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД могат да участват присъствено в откритото заседание или виртуално от разстояние чрез програмата за съобщения Skype.

Доклад за изменение на лицензия за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“, подадено от „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД

Приложение № 1 към лицензията и към доклада.