Събития

На 17.09.2020 г. от 10:10 часа в сградата на КЕВР, бул. „Княз Ал. Дондуков” № 8-10, ет. 4 ще се проведе открито заседание за обсъждане на доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-ПД-37 от 16.06.2020 г., подадено „Енерго-Про Енергийни Услуги“ ЕАД за продължаване срока на лицензия № Л-360-15 от 21.07.2011 г., издадена за дейността „търговия с електрическа енергия“.

17.09.2020

Съгласно решение на КЕВР по Протокол № 179 от 13.08.2020 г., т. 2, откритото заседание ще се проведе по реда на решение на Комисията по Протокол № 175 от 05.08.2020 г. т. 8, а именно – представители на „Енерго-Про Енергийни Услуги“ ЕАД могат да участват присъствено в откритото заседание или виртуално от разстояние чрез програмата за съобщения Skype.

Доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-ПД-37 от 16.06.2020 г., подадено „Енерго-Про Енергийни Услуги“ ЕАД за продължаване срока на лицензия № Л-360-15 от 21.07.2011 г., издадена за дейността „търговия с електрическа енергия“.