Събития

На 13.08.2020 г. от 10:00 ч. в сградата на КЕВР на бул. „Княз Ал. Дондуков“ 8-10, ет. 4 ще се проведе обществено обсъждане от разстояние на Проект на образец на типов договор по § 15, ал. 3 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за енергетиката (обн. ДВ, бр. 57 от 2020).

13.08.2020

Общественото обсъждане ще се проведе от разстояние, като се осигурява пряко и виртуално участие на заявителя в административното производство чрез програмата за съобщения Skype. Заявка за участие в програмата за съобщения Skype се изпраща до 16:00 часа на датата, предхождаща датата на общественото обсъждане.

Доклад относно проект на образец на типов договор по § 15, ал. 3 от ПЗР на ЗИД на ЗЕ;

Образец на типов договор по § 15, ал. 3 от ПЗР на ЗИД на ЗЕ.