Събития

На 28.07.2020 г. от 10:05 часа в сградата на КЕВР, бул. „Княз Ал. Дондуков” № 8-10, ет. 4 ще се проведе открито заседание за обсъждане на доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-ПР-38 от 01.07.2020 г., подадено от „Лимак Енерджи Юръп“ ЕАД за прекратяване на лицензия № Л-412-15 от 08.07.2013 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“.

28.07.2020

Откритото заседание ще се проведе от разстояние, като се осигурява пряко и виртуално участие на заявителя в административното производство чрез програмата за съобщения Skype. Заявка за участие в програмата за съобщения Skype се изпраща до 16.00 часа на датата, предхождаща датата на откритото заседание.

Доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-ПР-38 от 01.07.2020 г., подадено от „Лимак Енерджи Юръп“ ЕАД за прекратяване на лицензия № Л-412-15 от 08.07.2013 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“.