Събития

На 10.07.2020 г. от 10:00 ч. в сградата на КЕВР на бул. „Княз Дондуков“ 8-10, ет.4 ще се проведе открито заседание от разстояние за обсъждане на доклад и проект на решение относно Заявление с вх. № В-17-16-10 от 01.07.2016 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Хасково като ВиК оператор за периода 2017-2021 г., изменено и допълнено със заявление с вх. № В-17-16-10 от 13.09.2016 г. и заявление с вх. № В-17-16-8 от 27.04.2020 г., и заявление с вх. № В-17-16-11 от 01.07.2016 г. за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги, изменено със заявление с вх. № В-17-16-9 от 30.04.2020 г.

10.07.2020

Откритото заседание ще се проведе от разстояние, като се осигурява пряко и виртуално участие на заявителя в административното производство чрез програмата за съобщения Skype. Заявка за участие в програмата за съобщения Skype се изпраща до 16:00 часа на датата, предхождаща датата на откритото заседание.

Доклад относно заявление за одобряване на бизнес план за развитие на дейността „ВиК“ ЕООД, гр. Хасково като ВиК оператор за периода 2017-2021 г. и на заявление за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги.

Проект на решение за одобряване на бизнес плана на  „ВиК“ ЕООД, гр. Хасково и за утвърждаване и одобряване цени на ВиК услуги на „ВиК“ ЕООД, гр. Хасково.