Събития

На 07.07.2020 г. от 10:00 ч. в сградата на КЕВР на бул. „Княз Дондуков“ 8-10, ет. 4 ще се проведе открито заседание от разстояние за обсъждане на доклад относно: Заявление с вх. № E-ЗЛР-ПД-17 от 04.03.2020 г. за продължаване срока на лицензия за производство на електрическа и топлинна енергия и на лицензия за пренос на топлинна енергия и заявление с вх. № E-ЗЛР-И-19 от 04.03.2020 г. за изменение/допълнение на лицензия за производство на електрическа и топлинна енергия, подадени от „Брикел” ЕАД

07.07.2020