Събития

На 07.07.2020 г. от 10:15 ч. в сградата на КЕВР на бул. „Княз Дондуков“ 8–10, ет. 4 ще се проведе открито заседание от разстояние за обсъждане на доклад относно заявление от „Добруджа газ” АД за утвърждаване на цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени за снабдяване с природен газ от краен снабдител и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа на територията на община Генерал Тошево, за регулаторен период 2020 – 2024 г.

07.07.2020

Откритото заседание ще се проведе от разстояние, като се осигурява пряко и виртуално участие на заявителя в административното производство чрез програмата за съобщения Skype. Регистрацията в програмата за съобщения Skype се извършват до 16.00 часа на датата, предхождаща датата на откритото заседание.

Доклад относно заявление от „Добруджа газ” АД за утвърждаване на цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени за снабдяване с природен газ от краен снабдител и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа на територията на община Генерал Тошево, за регулаторен период 2020 – 2024 г.