Събития

На 24.06.2020 г. от 10:25 часа в сградата на КЕВР на бул. „Княз Ал. Дондуков“ 8-10, ет. 4 ще се проведе открито заседание от разстояние на доклад относно: заявление с вх. № Е-13-15-1 от 28.02.2020 г. от „ТЕЦ Варна“ ЕАД за одобряване на бизнес план за периода 2020 г. - 2024 г.

24.06.2020

Откритото заседание ще се проведе от разстояние, като се осигурява пряко и виртуално участие на заявителя в административното производство чрез програмата за съобщения Skype. Заявка за участие в програмата за съобщения Skype се изпраща до 16:00 часа на датата, предхождаща датата на откритото заседание.

Доклад относно: заявление с вх. № Е-13-15-1 от 28.02.2020 г. от „ТЕЦ Варна“ ЕАД за одобряване на бизнес план за периода 2020 г. - 2024 г.