Събития

На 24.06.2020 г. от 10:10 ч. в сградата на КЕВР на бул. „Княз Дондуков“ 8-10, ет. 4 ще се проведе открито заседание за обсъждане на доклад относно: Заявление с вх. № E-ЗЛР-ПД-10 от 13.02.2020 г. за продължаване срока на лицензия за производство на електрическа енергия и заявление с вх. № E-ЗЛР-И-20 от 06.03.2020 г. за изменение на лицензия за производство на електрическа енергия, подадени от „ТЕЦ Варна” ЕАД

24.06.2020

Откритото заседание ще се проведе от разстояние, като се осигурява пряко и виртуално участие на заявителя в административното производство чрез програмата за съобщения Skype. Заявка за участие в програмата за съобщения Skype се изпраща до 16.00 часа на датата, предхождаща датата на откритото заседание.

Доклад относно: Заявление с вх. № E-ЗЛР-ПД-10 от 13.02.2020 г. за продължаване срока на лицензия за производство на електрическа енергия и заявление с вх. № E-ЗЛР-И-20 от 06.03.2020 г. за изменение на лицензия за производство на електрическа енергия, подадени от „ТЕЦ Варна” ЕАД

Текст на лицензия

Приложение № 1 – изменено

Приложение № 1 - ново