Събития

На 04.06.2020 г. от 10:00 ч. в сградата на КЕВР на бул. „Княз Дондуков“ 8-10, ет.4 ще се проведе открито заседание за обсъждане на доклад относно утвърждаване на цена за разпределение на тягова електрическа енергия по разпределителните мрежи на железопътния транспорт

04.06.2020

Срок за предоставяне на становища по доклада е до 16:00 часа на 04.06.2020 г.

Откритото заседание ще се проведе от разстояние, като се осигурява пряко и виртуално участие на заявителя в административното производство чрез програмата за съобщения Skype. Заявка за участие в програмата за съобщения Skype се изпраща до 16.00 часа на датата, предхождаща датата на откритото заседание.

Доклад относно утвърждаване на цена за разпределение на тягова електрическа енергия по разпределителните мрежи на железопътния транспорт