Събития

На 10.06.2020 г. от 10:00 часа в сградата на КЕВР, бул. „Княз Ал. Дондуков” № 8-10, ет. 4 ще се проведе открито заседание за обсъждане на доклад относно: Заявление с вх. № E-ЗЛР-ПД-14 от 19.02.2020 г. за продължаване срока на лицензия за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“ и заявление с вх. №E-ЗЛР-ПД-12 от 19.02.2020 г. за продължаване срока на лицензия за дейността „пренос на топлинна енергия“, подадени от „Топлофикация - Сливен” ЕАД.

10.06.2020

Откритото заседание ще се проведе от разстояние, като се осигурява пряко и виртуално участие на заявителя в административното производство чрез програмата за съобщения Skype. Заявка за участие в програмата за съобщения Skype се изпраща до 16.00 часа на датата, предхождаща датата на откритото заседание.

Доклад относно: Заявление с вх. № E-ЗЛР-ПД-14 от 19.02.2020 г. за продължаване срока на лицензия за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“ и заявление с вх. №E-ЗЛР-ПД-12 от 19.02.2020 г. за продължаване срока на лицензия за дейността „пренос на топлинна енергия“, подадени от „Топлофикация - Сливен” ЕАД.