Събития

На 10.06.2020 г. от 10:05 часа в сградата на КЕВР, бул. „Княз Ал. Дондуков” № 8-10, ет. 4 ще се проведе открито заседание за обсъждане на доклад относно: Заявление с вх. № Е-14-03-15 от 11.12.2019 г. за одобряване на бизнес план на „Топлофикация –Перник“АД за периода 2020 г. – 2024 г.

10.06.2020

Откритото заседание ще се проведе от разстояние, като се осигурява пряко и виртуално участие на заявителя в административното производство чрез програмата за съобщения Skype. Заявка за участие в програмата за съобщения Skype се изпраща до 16.00 часа на датата, предхождаща датата на откритото заседание.

Доклад относно: Заявление с вх. № Е-14-03-15 от 11.12.2019 г. за одобряване на бизнес план на „Топлофикация –Перник“АД за периода 2020 г. – 2024 г.