Събития

На 27.05.2020 г. от 10.00 ч. в сградата на КЕВР на бул. „Княз Ал. Дондуков“ № 8-10, ет. 4 ще се проведе открито заседание за обсъждане на доклад за утвърждаване на цена на „Булгаргаз“ ЕАД, по която общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдители и на лицата, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия за месец юни на 2020 г.

27.05.2020

Откритото заседание ще се проведе от разстояние, като се осигурява пряко и виртуално участие на заявителя в административното производство чрез програмата за съобщения Skype. Регистрацията в програмата за съобщения Skype се извършват до 16.00 часа на датата, предхождаща датата на откритото заседание.

Доклад за утвърждаване на цена на „Булгаргаз“ ЕАД, по която общественият доставчик ще продава природен газ на крайните снабдители и и на лицата, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия за месец юни на 2020 г.