Събития

На 30.04.2020 г. от 10:00 ч. в сградата на КЕВР на бул. „Княз Дондуков“ 8-10, ет.4 ще се проведе открито заседание за обсъждане на доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-ПД-23 от 27.03.2020 г., подадено „Мост Енерджи“ АД за продължаване срока на лицензия № Л-355-15 от 20.04.2011 г., издадена за дейността „търговия с електрическа енергия“.

30.04.2020

Откритото заседание ще се проведе от разстояние, като се осигурява пряко и виртуално участие на заявителя в административното производство или упълномощен представител на дружеството чрез програмата за съобщения Skype. Регистрацията в програмата за съобщения Skype се извършва до 16.00 часа на 29.04.2020 г.

Доклад относно продължаване срока на лицензия № Л-355-15 от 20.04.2011 г., издадена за дейността „търговия с електрическа енергия“ на „Мост Енерджи“ АД