Събития

На 15.04.2020 г. от 10:00 ч. в сградата на КЕВР на бул. „Княз Ал. Дондуков“ № 8-10, ет. 4 ще се проведе обществено обсъждане от разстояние на проект на Правила за работа на организиран борсов пазар на електрическа енергия

15.04.2020

В сградата на КЕВР на общественото обсъждане ще бъдат допуснати единствено представители на Българска независима енергийна борса ЕАД. Те са задължени да спазват предприетите от администрацията на КЕВР мерки за ограничаване на разпространението на COVID 19, включително за лична дезинфекция, като за целта са осигурени необходимите препарати, както на входа на сградата на КЕВР, така и в Заседателната зала – ет.4.

Проект на Правила за работа на организиран борсов пазар на електрическа енергия.

Доклад относно одобряване на проект на Правила за работа на организиран борсов пазар на електрическа енергия.