Събития

На 01.04.2020 г. от 10:00 ч. в сградата на КЕВР на бул. „Княз Дондуков“ 8-10, ет.4 ще се проведе открито заседание за обсъждане на доклад и проект на решение относно Заявление с вх. № В-17-03-10 от 28.06.2016 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „В и К – Стенето“ ЕООД, гр. Троян като ВиК оператор за периода 2017-2021 г., изменено и допълнено със заявление с вх. № 17-03-10 от 15.08.2016 г., заявление с вх. № В-17-03-10 от 19.09.2016 г. и заявление с вх. № В-17-03-10 от 23.07.2019 г.; и заявление с вх. № В-17-05-10 от 13.10.2016 г. за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги, изменено със заявление с вх. № В-17-03-6 от 23.07.2019 г.

01.04.2020

Доклад относно заявление за одобряване на бизнес план за развитие на дейността „В и К – Стенето“ ЕООД, гр. Троян като ВиК оператор за периода 2017-2021 г. и на заявление за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги.

Проект на решение за одобряване на бизнес плана на  „В и К – Стенето“ ЕООД, гр. Троян и за утвърждаване и одобряване цени на ВиК услуги на „В и К – Стенето“ ЕООД, гр. Троян.

На откритото заседание ще бъдат допуснати единствено представители на „В и К – Стенето“ ЕООД, гр. Троян съгласно изискванията на нормативната уредба. Те са задължени да спазват предприетите от администрацията на КЕВР мерки за ограничаване на разпространението на COVID 19, включително за лична дезинфекция, като за целта са осигурени необходимите препарати, както на входа на сградата на КЕВР, така и в Заседателната зала – ет.4.