Събития

На 26.03.2020 г. (четвъртък) от 10:25 ч., в сградата на КЕВР на бул. „Княз Ал. Дондуков“ № 8-10, ет. 4, ще се проведе открито заседание за обсъждане на доклад относно изменение на цените на електрическата енергия във връзка с изменение на цените на природния газ от 01.04.2020 г.

26.03.2020

На откритото заседание ще бъдат допуснати единствено представители на Фонд "Сигурност на електроенергийната система" съгласно изискванията на нормативната уредба. Те са задължени да спазват предприетите от администрацията на КЕВР мерки за ограничаване на разпространението на COVID 19, включително за лична дезинфекция, като за целта са осигурени необходимите препарати, както на входа на сградата на КЕВР, така и в Заседателната зала – ет.4.

Доклад относно изменение на цените на електрическата енергия във връзка с изменение на цените на природния газ от 01.04.2020 г.