Събития

На 26.03.2020 г. от 10.00 ч. в сградата на КЕВР на бул. „Княз Ал. Дондуков“ № 8-10, ет. 4 ще се проведе открито заседание за обсъждане на доклад за утвърждаване на цена на „Булгаргаз“ ЕАД, по която общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдители и на лицата, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия за месец април на 2020 г.

26.03.2020

На откритото заседание ще бъдат допуснати единствено представители на „Булгаргаз“ ЕАД съгласно изискванията на нормативната уредба. Те са задължени да спазват предприетите от администрацията на КЕВР мерки за ограничаване на разпространението на коронавирус COVID 19, включително за лична дезинфекция, като за целта са осигурени необходимите препарати, както на входа на сградата на КЕВР, така и в Заседателната зала – ет.4.

Доклад за утвърждаване на цена на „Булгаргаз“ ЕАД, по която общественият доставчик ще продава природен газ на крайните снабдители и и на лицата, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия за месец април на 2020 г.