Събития

На 26.02.2020 г. (сряда) от 10:05 часа в сградата на КЕВР, бул. „Княз Ал. Дондуков“ № 8-10, ет. 4 ще се проведе открито заседание за обсъждане на доклад относно одобряване на бизнес план за периода 2020 г. - 2024 г. на „Топлофикация-Враца“ ЕАД

26.02.2020