Събития

На 26.02.2020 г. (сряда) от 10:00 часа в сградата на КЕВР, бул. „Княз Ал. Дондуков“ № 8-10, ет. 4 ще се проведе открито заседание за обсъждане на доклад относно заявление с вх. № E-ЗЛР-ПД-81 от 11.11.2019 г. за продължаване срока на лицензия за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“ и заявление с вх. № E-ЗЛР-ПД-80 от 11.11.2019 г. за продължаване срока на лицензия за дейността „пренос на топлинна енергия“, подадени от „Топлофикация-Враца“ ЕАД

26.02.2020