Събития

На 12.02.2020 г. от 10:00 ч. в сградата на КЕВР на бул. „Княз Ал. Дондуков“ № 8-10, ет. 4 ще се проведе обществено обсъждане на проект на Правила за изменение и допълнение на Правилата за търговия с електрическа енергия.

12.02.2020