Събития

На 11.02.2020 г. от 10:10 ч. в сградата на КЕВР на бул. „Княз Дондуков“ 8-10, ет. 4 ще се проведе открито заседание за разглеждане на доклад и проект на решение относно Заявление с вх. № В-17-36-7 от 30.06.2016 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Търговище като ВиК оператор за периода 2017-2021 г., изменено и допълнено със заявление с вх. № В-17-36-3 от 06.03.2017 г., заявление с вх. № В-17-36-5 от 19.12.2019 г., заявление с вх. № В-17-36-5 от 28.01.2020 г. и заявление с вх. № В-17-36-8 от 30.06.2016 г. за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги, изменено със заявление с вх. № В-17-36-6 от 19.12.2019 г., заявление вх. № В-17-36-3 от 28.01.2020 г. и заявление вх. № В-17-36-3 от 30.01.2020 г.

11.02.2020