Събития

На 15.01.2020 г. от 10:00 ч. в сградата на КЕВР на бул. „Княз Дондуков“ 8-10, ет.4, ще се проведе открито заседание за разглеждане на доклад и проект на „Общи условия на договорите за достъп до електроразпределителната мрежа и пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа на „Електроразпределение Юг“ ЕАД“ и „Правила на „Електроразпределение Юг“ ЕАД за работа с клиенти и потребители на енергийни услуги“.

15.01.2020