Събития

На 08.01.2020 г. от 10:05 ч. в сградата на КЕВР, бул. „Княз Дондуков“ 8–10, ет. 4 ще се проведе обществено обсъждане на проект на решение за утвърждаване на цени на „Овергаз Мрежи” АД за пренос на природен газ през газоразпределителните мрежи, цени за снабдяване с природен газ от краен снабдител и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителните мрежи на лицензионните територии на дружеството, за регулаторен период 2020 – 2024 г.

08.01.2020