Събития

На 08.01.2020 г. от 10:00 ч. в сградата на КЕВР, бул. „Княз Дондуков“ 8–10, ет. 4 ще се проведе открито заседание за обсъждане на доклад относно заявление от „Севлиевогаз-2000“ АД за утвърждаване на цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени за снабдяване с природен газ от краен снабдител и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа на територията на община Севлиево, за регулаторен период 2020 – 2024 г.

08.01.2020