Събития

На 04.12.2019 г. от 10:20 ч. в сградата на КЕВР на бул. „Княз Дондуков“ 8-10, ет.4 ще се проведе обществено обсъждане на проект на решение за определяне на пределна цена за сключване на сделки на пазара на балансираща енергия

04.12.2019