Събития

На 05.12.2019 г. от 10:10 ч. в сградата на КЕВР на бул. „Княз Дондуков“ 8-10, ет.4 ще се проведе обществено обсъждане на проект на решение за преразглеждане на одобрена цена на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Монтана за водоснабдителна услуга „доставяне на вода на друг ВиК оператор – ВС Враца“

05.12.2019