Събития

На 04.12.2019 г. от 10:05 часа в сградата на КЕВР на бул. „Княз Дондуков“ № 8-10, ет. 4 ще се проведе открито заседание за обсъждане на доклад относно: Бизнес план на „Брикел” ЕАД, гр. Гълъбово, за периода 2020 г. - 2024 г.

04.12.2019