Събития

На 21.11.2019 г. от 10:05 ч. в сградата на КЕВР на бул. „Княз Дондуков“ 8–10, ет. 4 ще се проведе обществено обсъждане на проект на решение за утвърждаване на цени на „Балкангаз 2000“ АД за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени за снабдяване с природен газ от краен снабдител и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа на територията на община Ботевград, за регулаторен период 2020 – 2024 г.

21.11.2019