Събития

На 09.10.2019 г. от 10:10 ч. в сградата на КЕВР на бул. „Княз Дондуков“ 8-10, ет.4 ще се проведе обществено обсъждане на проект на решение за одобряване на бизнес плана на „Водоснабдяване и канализация ” EOOД, гр. София и за утвърждаване и одобряване цени на ВиК услуги на „Водоснабдяване и канализация ” EOOД, гр. София

09.10.2019