Събития

На 27.09.2019 г. от 10:00 часа в сградата на КЕВР, бул. „Княз Ал. Дондуков” № 8-10, ет. 4 ще се проведе открито заседание за обсъждане на доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-И-57 от 18.03.2019 г. от „Трен“ ЕООД за изменение и допълнение на лицензия № Л-490-15 от 13.07.2017 г., издадена за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включване на права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“.

27.09.2019