Събития

На 11.09.2019 г. (сряда) от 10:00 часа в сградата на КЕВР, бул. „Княз Ал. Дондуков” № 8-10, ет. 4 ще се проведе открито заседание за обсъждане на доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-50 от 03.07.2019 г., подадено от „МФТ Енерджи А/С“, за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включване на права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“

11.09.2019