Събития

На 21.02.2019 г. от 10.00 ч. в сградата на КЕВР на бул. „Княз Дондуков“ № 8-10, ет. 4 ще се проведе открито заседание за обсъждане на доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-ПД-48 от 01.11.2018 г. на „ЕНЕРГО-ПРО България“ ЕАД за продължаване срока на лицензия № Л-309-15 от 02.11.2009 г., издадена за дейността „търговия с електрическа енергия“.

21.02.2019