Събития

На 21.02.2019 г. от 10:00 часа в сградата на КЕВР на бул. „Княз Дондуков“ № 8-10, ет. 4 ще се проведе открито заседание за обсъждане на доклад относно: Заявление с вх. № E-ЗЛР-И-63 от 18.12.2018 г. от „Топлофикация София“ ЕАД за изменение/допълнение на лицензия за „производство на електрическа и топлинна енергия“

21.02.2019