Контрол върху дейността на администрацията

Държавен инспектор в КЕВР

Функциите и задачите на държавния инспектор са регламентирани в чл. 46 от Закона за администрацията и в чл. 21а от Правилника за дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране и на нейната администрация.

Организацията на дейността на държавния инспектор се определя във вътрешни правила, приети от КЕВР.

Държавният инспектор е на пряко подчинение на председателя на Комисията за енергийно и водно регулиране и осъществява вътрешен административен контрол върху дейността на структурните звена и служителите в администрацията на КЕВР.

Дейността на държавния инспектор е насочена към:

1. предотвратяване и отстраняване на нарушения при функционирането на администрацията;

2. независима и обективна оценка на дейността на администрацията;

3. подобряване работата на администрацията.

Държавният инспектор:

1. извършва планови и извънпланови проверки на структури, дейности и процеси в администрацията;

2. прави оценка на корупционния риск и предлага мерки за ограничаването му;

3. събира и анализира информация и извършва проверки за установяване на нарушения, прояви на корупция и неефективна работа на администрацията;

4. следи за спазването на законите, подзаконовите и вътрешноведомствените актове за организацията на работата от служителите на администрацията;

5. може да предлага образуване на дисциплинарно производство при констатирани нарушения на служебните задължения, както и на Кодекса за поведение на служителите в държавната администрация;

6. извършва проверка на сигналите срещу незаконни или неправилни действия или бездействия на служители от администрацията;

7. осъществява контрол и извършва проверки по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество;

8. съставя актове за установяване на административни нарушения при констатирани нарушения от страна на служителите от администрацията, когато е предвидено в закон;

9. изпраща сигнали до органите на прокуратурата, когато при проверки установи данни за извършено престъпление;

10. прави предложения за нови или за изменение на вътрешноведомствени актове, регламентиращи организацията на работата и дейността на администрацията;

11. извършва проверки по предоставянето на административни услуги;

12. осъществява други функции във връзка с административния контрол, произтичащи от нормативни актове или възложени от органа на власт.

 

Документи

Информация от отчета за дейността на държавния инспектор в КЕВР за 2022 г.

Вътрешни правила за дейността на държавен инспектор в Комисията за енергийно и водно регулиране