Решения за 2021 г.

Решение № Ц - 14 от 01.05.2021 г. на КЕВР за утвърждаване на „Булгаргаз” ЕАД на цена за месец май на 2021 г., по която общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на лицата, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия.

Решение № Ц-13 от 21.04.2021 г. на КЕВР за утвърждаване на „Булгаргаз” ЕАД на цена за месец април на 2021 г., по която общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на лицата, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия

Решение № С-5 от 20.04.2021 г. на КЕВР относно издаване на сертификати за произход на стоката "електрическа енергия", произведена от 32 бр. дружества и/или централи за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия през периода от 1.03.2021 г. до 31.03.2021 г.

Решение № И2-Л-367 от 30.03.2021 г. на КЕВР за изменение на лицензия за производство на електрическа енергия на „Уинд Форс БГ“ ЕООД

Решение № БП-5 от 30.03.2021 г. на КЕВР за одобряване на бизнес план за периода 2021 г. – 2025 г. на „Уинд Форс БГ“ ЕООД

Решение № С-4 от 30.03.2021 г. на КЕВР относно: поправка на очевидна фактическа  грешка в Решение № С-3 от 18.03.2021 г. на издадения брой електронни сертификати на „Оранжерии Гимел“ АД за производствената централа ТЕЦ „Оранжерия 200 дка“, през периода на производство от 1.02.2021 г. до 28.02.2021 г.

Решение № БП-4 от 25.03.2021 г. на КЕВР за одобряване бизнес план на „Българска енергийна търговска платформа“ АД за осъществяване на дейността „организиране на борсов пазар на природен газ“, за периода 2021 – 2025 г.

Решение № БП-3 от 25.03.2021 г. на КЕВР за одобряване бизнес план на „Газов Хъб Балкан“ ЕАД за осъществяване на дейността „организиране на борсов пазар на природен газ“, за периода 2020 – 2024 г.

Решение № Л-533 от 25.03.2021 г. на КЕВР за издаване на „Българска енергийна търговска платформа” АД лицензия № Л-533-11 от 25.03.2021 г. за осъществяване на дейността „организиране на борсов пазар на природен газ”

Решение № Л-532 от 25.03.2021 г. на КЕВР за издаване на „Газов Хъб Балкан” ЕАД, лицензия № Л-532-11 от 25.03.2021 г. за осъществяване на дейността „организиране на борсов пазар на природен газ”

Решение на КЕВР № Ц-12 от 26.03.2021 г. за определяне на преференциална цена на електрическата енергия произведена от водноелектрически централи с инсталирана мощност под 10 MW

Решение № СП-5 от 24.03.2021 г. на КЕВР за установяване на нетното специфично производство на електрическа енергия, въз основа на което e определена преференциалната цена в Решение № Ц-010 от 30.03.2011 г. на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, в частта му по т. 11 – за електрически централи с фотоволтаични модули до 5 kWр.– 760,48 лв./MWh

Решение № СП-4 от 24.03.2021 г. на КЕВР за установяване на нетното специфично производство на електрическа енергия, въз основа на което е определена преференциалната цена в Решение № Ц-19 от 28.06.2013 г. на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, в частта му по т. I.35 – за електрически централи с инсталирана мощност над 500 kW до 1,5 MW, работещи чрез индиректно използване на биомаса от растителни и животински субстанции, с комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия.– 447,43 лв./MWh

Решение № СП-3 от 24.03.2021 г. на КЕВР за установяване на нетното специфично производство на електрическа енергия, въз основа на което е определена преференциалната цена в Решение № Ц-19 от 28.06.2013 г. на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, в частта му по т. I.14 - за фотоволтаични електрически централи, с обща инсталирана мощност до 30 kWp включително, изградени върху покривни и фасадни конструкции на присъединени към електроразпределителната мрежа сгради и върху недвижими имоти към тях в урбанизирани територии.– 284,18 лв./MWh

Решение № СП-2 от 24.03.2021 г. на КЕВР за установяване на нетното специфично производство на електрическа енергия, въз основа на което е определена преференциалната цена в Решение № Ц-018 от 28.06.2012 г. на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, в частта му по т.I. 11 - за фотоволтаични електрически централи, с обща инсталирана мощност над 30 kWp до 200 kWp включително, изградени върху покривни и фасадни конструкции на сгради за производствени и складови дейности присъединени към електропреносната или електроразпределителната мрежа в урбанизирани територии.– 369,08 лв./MWh

Решение № СП-1 от 24.03.2021 г. на КЕВР за установяване на нетното специфично производство на електрическа енергия, въз основа на което са определени преференциалните цени в Решение № Ц-18 от 20.06.2011 г. на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, в частта му по т. 13- на електрически централи с фотоволтаични модули до 30 kWp.– 576,50 лв./MWh

Решение № С-3 от 18.03.2021 г. на КЕВР относно издаване на сертификати за произход на стоката "електрическа енергия", произведена от 31 бр. дружества и/или централи за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия през периода от 1.02.2021 г. до 28.02.2021 г.

Решение № Ц - 11 от 01.03.2021 г. на КЕВР за утвърждаване на „Булгаргаз” ЕАД на цена за месец март на 2021 г., по която общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на лицата, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия.

Решение на КЕВР № Ц-10 от 24.02.2021 г. относно изменение на цените на електрическата енергия по време на ценовия период

Решение № БП-2 от 24.02.2021 г. на КЕВР за одобряване на бизнес план на „Топлофикация-Разград“ АД за периода 2020-2023 г.

Решение № И2-Л-082 от 24.02.2021 г. на КЕВР за продължаване срока на лицензия № Л-082-02 от 21.02.2001 г. за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“ и на лицензия № Л-083-05 от 21.02.2001 г. за дейността „пренос на топлинна енергия“, издадени на „Топлофикация-Разград“ АД

Решение № И3-Л-370 от 18.02.2021 г. на КЕВР за продължаване срока на лицензия № Л-370-15 от 21.11.2011 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“ на „Ритъм-4 ТБ“ ООД

Решение № Л-530 от 18.02.2021 г. на КЕВР за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“ на „Енерджиса Юръп“ КФТ

Решение № Пр-Л-219 от 18.02.2021 г. за прекратяване на лицензия № Л-219-15 от 18.12.2006 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“ на „Енергийна финансова група“ АД

Решение № Л-531 от 18.02.2021 г. на КЕВР за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“ на „Ел Екс Корпорейшън“ АД

Решение № И3-Л-096 от 18.02.2021 г. на КЕВР за изменение на лицензия за производство на електрическа и топлинна енергия на "Брикел" ЕАД

Решение № С-2 от 18.02.2021 г. на КЕВР относно издаване на сертификати за произход на стоката "електрическа енергия", произведена от 31 бр. дружества и/или централи за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия през периода от 1.01.2021 г. до 31.01.2021 г.

Решение № БП-1 от 04.02.2021 г. на КЕВР за одобряване на бизнес план на „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД за периода 2020-2024 г.

Решение № Ц - 9 от 01.02.2021 г. на КЕВР за утвърждаване на „Булгаргаз” ЕАД на цена за месец февруари на 2021 г., по която общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на лицата, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия.

Решение № Ц – 8 от 27.01.2021 г. на КЕВР за утвърждаване на „Правецгаз 1” АД цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени за продажба на природен газ от краен снабдител и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа на територията на община Правец, за регулаторен период от 2021 до 2025 г.

Решение № С-1 от 19.01.2021 г. на КЕВР относно издаване на сертификати за произход на стоката "електрическа енергия", произведена от 30 бр. дружества и/или централи за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия през периода от 01.12.2020 г. до 31.12.2020 г.

Решение № Ц-7 от 14.01.2021 г. на КЕВР за утвърждаване на пределна цена на топлинната енергия и определяне на преференциална цена на електрическата енергия, произведена по високоефективен комбиниран начин от централа с комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия на „Топлофикация - Разград“ ЕАД, след отмяна на Решение № Ц-18 от 01.07.2017 г. на Комисията за енергийно и водно регулиране, в частта по т. 8, с Решение № 5714 от 10.10.2018 г. на Административен съд - София град, трето отделение, 49 състав, по адм. дело № 8825/2017 г., оставено в сила с Решение № 7309 от 11.06.2020 г. на Върховния административен съд по адм. дело № 14595 от 2018 г.

Решение № Ц – 6 от 07.01.2021 г. на КЕВР за утвърждаване на „Аресгаз” ЕАД, цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени за продажба на природен газ от краен снабдител и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа за обособена територия „Запад“, за регулаторен период 2021 – 2022 г.

Решение № Ц – 5 от 07.01.2021 г. на КЕВР за утвърждаване на „Аресгаз” ЕАД, цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени за продажба на природен газ от краен снабдител и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа за обособена територия „Мизия“ и община Бяла Слатина, за регулаторен период 2021 – 2022 г.

Решение № Ц – 4 от 07.01.2021 г. на КЕВР за утвърждаване на „Аресгаз” ЕАД, цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени за продажба на природен газ от краен снабдител и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа за обособена територия „Добруджа” и общините Добрич, Тервел, Омуртаг и Търговище, за регулаторен период 2021 – 2022 г.

Решение № Ц – 3 от 07.01.2021 г. на КЕВР за утвърждаване на „Костинбродгаз“ ООД, цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени за продажба на природен газ от краен снабдител и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа територията на общините Костинброд и Сливница, за регулаторен период 2021 – 2025 г.

Решение № Ц – 2 от 07.01.2021 г. на КЕВР за утвърждаване на „Ситигаз България” ЕАД, цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени за продажба на природен газ от краен снабдител и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа територията на общините Силистра, Алфатар, Тутракан, Дулово, Главиница и Ситово, за регулаторен период 2021 – 2025 г.

Решение № Ц - 1 от 01.01.2021 г. на КЕВР за утвърждаване на „Булгаргаз” ЕАД на цена за месец януари на 2021 г., по която общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на лицата, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия.