Решения за 2013 год

Решение № И3-Л-141/09.12.2013 г. за изменение/допълнение на лицензия № Л-141-11/13.08.2004 г. за дейността „обществено снабдяване с електрическа енергия” с права и задължения, произтичащи от дейността „координатор на специални балансиращи групи”

Мотиви към решение № Ц-43/30.12.2013 г. на ДКЕВР, приети с решение по т.1 от протокол № 3/08.01.2014 г. - 881.73KB

Решение на ДКЕВР № БП–5 от 19.12.2013 г. за одобряване актуализирания бизнес план за периода 2009-2013 г. за развитие на дейността на "Водоснабдяване и канализация" ООД, гр. Перник, ЕИК 823073638. - 198.55KB

Решение на ДКЕВР № Ц-42 от 21.12.2013 г. за утвърждаване пределна цена на топлинната енергия и определяне цени на електрическата енергия, произведена от топлоелектрическа централа с комбиниран начин на производство на "Юлико Евротрейд" ЕООД, считано от 01.01.2014 г. - 175.64KB

Решение на ДКЕВР № Ц-41 от 19.12.2013 г. за определяне цени на електрическата енергия на "Оранжерии Гимел" АД, считано от 21.12.2013 г. - 287.03KB

Решение на ДКЕВР № Ц–43 от 30.12.2013 г. относно изменение на утвърдени от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране цени в сектори "Електроенергетика" и "Топлоенергетика" на основание чл. 31а от Закона за енергетиката. - 186.06KB

Решение на ДКЕВР № Ц – 28 от 12.08.2013 г. за утвърждаване, считано от 01.01.2014 г. на „Ситигаз България” ЕАД цени, приложими за обособена територия „Тракия” и община Твърдица при продължителност на регулаторния период от 2014 г. до 2018 г. включително. - 367.86KB

Решение на ДКЕВР № И5-Л-209 от 03.06.2013 г. за изменение лицензии №Л-209-08/03.10.2006 г. за дейността „разпределение на природен газ” и № Л-209-12/27.04.2009 г. за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител” за обособена територия Тракия, издадени на „Ситигаз България” ЕАД, с ЕИК 131285259, като присъединява територията на община Твърдица към обособена територия Тракия. - 575.8KB

Решение на ДКЕВР № И2-Л-331 от 14.10.2013 г. за изменение лицензия №Л-331-15/25.06.2010г. за извършване на дейността „търговия с електрическа енергия” издадена на „Енерджи МТ” ЕАД, ЕИК 201149482, като допълва същата с права и задължения за дейността „координатор на комбинирана балансираща група”. - 171.12KB

Решение на ДКЕВР № Р-205 от 18.12.2013 г. за даване разрешение на „НЕК” ЕАД, с ЕИК 000649348 за преобразуване с отделяне чрез придобиване на имуществото, посредством което се извършва дейността пренос на електрическа енергия, от приемащото дружество „ЕСО” ЕАД, с ЕИК 175201304; прекратяване лицензия № Л-147-04/17.12.2004 г. за дейността „пренос на електрическа енергия”, издадена на „НЕК” ЕАД, с ЕИК 000649348; издаване на „ЕСО“ ЕАД, с ЕИК 175201304, лицензия № Л-419-04/18.12.2013 г. за извършване на дейността „пренос на електрическа енергия”, с права и задължения за дейността „координатор на специална балансираща група” за срок от 35 години; прекратяване лицензия № Л-221-17/28.12.2006 г. за дейността „управление на електроенергийната система”, издадена на „ЕСО“ ЕАД, с ЕИК 175201304. - 352.5KB

Решение на ДКЕВР № Ц-40 от 18.12.2013 г. относно утвърждаване, считано от 01.01.2014 г. на цени на природния газ при продажба от Обществения доставчик на крайните снабдители и на клиентите, присъединени към газопреносната мрежа, за I-во тримесечие на 2014 год. - 122.33KB

Решение на ДКЕВР № Р–204 от 16.12.2013 г. относно задължаване на мрежовите оператори да подпишат необходимите договори по чл. 23 от ПТЕЕ с доставчиците от последна инстанция и/или търговци, сключили договори с краен клиент, ползвател на тяхната мрежа, съгласно чл. 11, т. 10 от ПТЕЕ. - 120.26KB

Решение на ДКЕВР № ПП -12 от 12.12.2013 г. за прекратяване като недопустими по смисъла на чл.27, ал.2, т.6 от АПК административните производства по внесените в комисията до 03.12.2013 г - датата на влизане в сила на § 14 от ЗИД на ЗВ (обн.ДВ бр.103 от 2013 г.) заявления за разглеждане и одобрение на бизнес планове и/или преработени бизнес планове на В и К оператори. - 116.64KB

Решение на ДКЕВР № И2-Л-355 от 12.12.2013 г. за изменение лицензия № Л-355-15/20.04.2011 г. за извършване на дейността „търговия с електрическа енергия” издадена на „Мост Енерджи” АД, с ЕИК 201325372, като допълва същата с права и задължения за дейността „координатор на комбинирана балансираща група”. - 166.31KB

Решение на ДКЕВР № И1-Л-413-17 от 29.11.2013 г. за изменение Лицензия № Л-413-17/08.07.2013 г. за извършване на дейността „доставка на електрическа енергия от доставчик от последна инстанция”, издадена на „ЕВН България Електроснабдяване” ЕАД, ЕИК 123526430, като допълва същата с права и задължения за дейността „координатор на специална балансираща група”. - 201.76KB

Решение на ДКЕВР № И1-Л-411-17 от 29.11.2013 г. за изменение Лицензия № Л-411-17/01.07.2013 г. за извършване на дейността „доставка на електрическа енергия от доставчик от последна инстанция”, издадена на „ЕСП Златни пясъци” ООД, ЕИК 813095472 като допълва същата с права и задължения за дейността „координатор на специална балансираща група”. - 177.16KB

Решение на ДКЕВР № И1-Л-410-17 от 29.11.2013 г. за изменение Лицензия № Л-410-17/01.07.2013 г. за извършване на дейността „доставка на електрическа енергия от доставчик от последна инстанция”, издадена на „Енерго-Про Продажби” АД, ЕИК 103533691, като допълва същата с права и задължения за дейността „координатор на специална балансираща група”. - 184.53KB

Решение на ДКЕВР № И1-Л-409-17 от 29.11.2013 г. за изменение Лицензия № Л-409-17/01.07.2013 г. за извършване на дейността „доставка на електрическа енергия от доставчик от последна инстанция”, издадена на „ЧЕЗ Електро България” АД, ЕИК 175133827, като допълва същата с права и задължения за дейността „координатор на специална балансираща група”. - 182.4KB

Решение на ДКЕВР № Ц - 38 от 29.11.2013 г. за утвърждаване пределна цена на топлинната енергия и определяне цени на електрическата енергия, произведена от топлоелектрическа централа с комбиниран начин на производство от „Топлофикация Разград” ЕАД, считано от 01.12.2013 г. - 356.39KB

Решение на ДКЕВР № О2-Л-135-11/13.11.2013 г. относно процедура за отнемане на лицензия № Л-135-11/29.11.2006 г., издадена на "ЧЕЗ Електро България" АД за дейността "снабдяване с електрическа енергия" - 379.77KB

Решение на ДКЕВР № Ц - 37 от 29.11.2013 г. за утвърждаване пределна цена на топлинната енергия и определяне цени на електрическата енергия, произведена от топлоелектрическа централа с комбиниран начин на производство от „ТЕЦ Горна Оряховица” ЕАД, считано от 01.12.2013 г. - 526.84KB

Решение на ДКЕВР № О2-Л-135-07/13.11.2013 г. относно процедура за отнемане на лицензия № Л-135-07 от 13.08.2004 г., издадена на "ЧЕЗ Разпределение България" АД за дейността "разпределение на електрическа енергия" - 551.61KB

Решение на ДКЕВР № ПП - 10 от 07.10.2013 г. относно прекратяване административното производство за издаване на лицензия за дейността "организиране на борсов пазар на електрическа енергия", подадено от "ЕСО" ЕАД. - 95.31KB

Решение на ДКЕВР № Л-416 от 07.10.2013 г. относно издаване на Лицензия № Л-416-15 от 07.10.2013 г. за извършване на дейността "търговия с електрическа енергия" на "Елпетра Енерджи" Лтд. с регистрационен номер 291629, данъчен номер CY 10291629I. - 137.02KB

Решение на ДКЕВР № Р - 198 от 07.10.2013 г. относно отказ за даване разрешение на "Топлофикация - ВТ" АД за учредяване на договорна ипотека и на особен залог в полза на "Креди агрикол – България" ЕАД. - 159.96KB

Решение на ДКЕВР № Пр-Л-389 от 07.10 2013 г. Прекратява лицензия № Л-389-15/03.09.2012 г. за дейността "търговия с електрическа енергия", издадена на "Проенерджи Трейд" ООД, ЕИК: 201918522. - 94.86KB

Решение на ДКЕВР № И1-Л-405 от 07.10.2013 г. относно изменение Лицензия № Л-405-15/06.02.2013 г. за извършване на дейността "търговия с електрическа енергия", издадена на "Е – Систъмс" ЕООД, с ЕИК 202189669. - 182.22KB

Решение на ДКЕВР № ТПрГ-1 от 07.10.2013 г. за обявяване конкурс за издаване на лицензия за извършване на дейността "разпределение на природен газ" на територията на община Смолян. Решението е поставено на интернет страницата на 10.10.2013 год. - 165.54KB

Решение на ДКЕВР № Р – 197 от 30.09.2013 г.за издаване на разрешение за учредяване на особен залог на „Пиринска Бистрица Енергия” ЕАД, ЕИК 121893417. - 189.79KB

Решение на ДКЕВР № Ц - 36 от 30.09.2013 г. определя на „В и ВГД Оранжерии Петрич” ООД цени на електрическата енергия от комбинирано производство, считано от 01.10.2013 г. - 559.94KB

Решение на ДКЕВР № Ц – 35 от 27.09.2013 г. за утвърждаване, считано от 01.10.2013 г., цени на природния газ при продажба от обществения доставчик на клиенти, присъединени към газопреносната мрежа за ІV-то тримесечие на 2013 г. - 543.7KB

Решение на ДКЕВР № Л-415 от 23.09.2013 г. за издаване на лицензия за дейността „разпределение на природен газ” и лицензия за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител” за територията на община Пирдоп на „Си Ен Джи Марица” ООД . - 472.27KB

Решение на ДКЕВР № Л-414 от 23.09.2013 г. за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия”, включително за дейността „координатор на стандартна балансираща група” на „ДИКС 2001 - ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ” ЕООД. - 287.7KB

Решение на ДКЕВР № Ц - 33 от 29.08.2013 г. относно утвърждаване пределни цени на топлинната енергия и определя цени на електрическата енергия, произведена от топлоелектрически централи с комбиниран начин на производство, при прилагане на метода на ценово регулиране „норма на възвръщаемост на капитала”, считано от 01.09.2013 г. - 484.76KB

Решение на ДКЕВР № Ц – 32 от 19.08.2013 г. за утвърждаване/изменение на цени на водоснабдителните и канализационните услуги на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Благоевград - 404.13KB

Решение на ДКЕВР № Ц - 31 от 19.08.2013 г. за утвърждаване на цена за услугата доставяне на вода на потребителите на „Бързийска вода” ЕООД, с. Бързия - 295.21KB

Решение на ДКЕВР № Ц - 30 от 19.08.2013 г. за утвърждаване на цени на водоснабдителните и канализационните услуги на „Водоснабдяване и канализация Берковица” ЕООД, гр.Берковица - 362.16KB

Решение на ДКЕВР № Ц-29/12.08.2013 г. относно утвърждаване на цени за разпределение на природен газ, цени за снабдяване с природен газ от краен снабдител и цени за присъединяване към газоразпределителната мрежа на „Черноморска технологична компания” АД за обособена територия Добруджа с включени територии на общините Търговище и Омуртаг за периода 2013 – 2017 г. - 366.97KB

Решение на ДКЕВР № С-05 от 08.08.2013 г. за издаване на сертификат за произход на електрическа енергия, произведена при комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия на „Топлофикация Враца” ЕАД. - 201.61KB

Решение на ДКЕВР № С-04 от 05.08.2013 г. за издаване на сертификат за произход на електрическа енергия, произведена при комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия. - 488.69KB

МОТИВИ към решение № Ц-25/29.07.2013 г. на ДКЕВР. Поставени на интернет страницата на ДКЕВР на 07.08.2013 г. - 1.28MB

МОТИВИ към решение № Ц-24/29.07.2013 г. на ДКЕВР. Поставени на интернет страницата на ДКЕВР на 07.08.2013 г. - 1.64MB

Решение на ДКЕВР № ИС – 1 от 31.07.2013 г. относно изискването на Директива 2009/72/ЕО за въвеждане на интелигентни измервателни системи за измерване на електрическа енергия. - 246.38KB

Протоколно решение на ДКЕВР от 31.07.2013 г. относно определянето на цената на обществения доставчик, по която се продава електрическа енергия на доставчиците от последна инстанция. - 125.94KB

Решение на ДКЕВР № 026 от 29.07.2013 г. относно прекратяване адм. производство за утвърждаване цени за продажба на електрическа енергия на обществения доставчик на „ТЕЦ Марица 3” ЕАД. - 142.74KB

Решение на ДКЕВР № Ц - 024 от 29.07.2013 г. за утвърждаване пределни цени на топлинната енергия и определяне цени на електрическата енергия, произведена от топлоелектрически централи с комбиниран начин на производство, при прилагане на метода на ценово регулиране „норма на възвръщаемост на капитала”, в сила от 01.08.2013 г. - 236.39KB

Решение на ДКЕВР № TE-022 от 29.07.2013 г. относно определяне разполагаемостта за производство на електрическа енергия на производителите, от които общественият доставчик да изкупува електрическа енергия, както и количеството електрическа енергия, в съответствие с които общественият доставчик да сключва сделки с крайните снабдители, в сила от 01.08.2013 г. - 239.61KB

Решение на ДКЕВР № Ц – 25 от 29.07.2013 г. относно утвърждаване на цени на електрическа енергия в сектор „Електроенергетика”, в сила от 01.08.2013 г. - 220.67KB

Решение на ДКЕВР № Ц-27 от 29.07.2013 г. относно поправка на очевидна фактическа грешка в Решение на ДКЕВР № Ц-21/28.06.2013 г. - 257.61KB

Решение на ДКЕВР № И1-Л-355 от 08.07.2013 г. за изменение Лицензия № Л-355-15 /20.04.2011 г. за извършване на дейността „търговия с електрическа енергия”, издадена на „Мост Енерджи” АД, с ЕИК 201325372, като допълва същата с права и задължения за дейността „координатор на стандартна балансираща група“. - 357.3KB

Решение на ДКЕВР № И1-Л-286 от 08.07.2013 г. за изменение Лицензия № Л-286-15/08.12.2008 г. за извършване на дейността „търговия с електрическа енергия”, издадена на „Данс Енерджи” ООД, с ЕИК 200397123, като допълва същата с права и задължения за дейността „координатор на стандартна балансираща група“. - 368.73KB

Решение на ДКЕВР № Л-412 от 08.07.2013 г. за издаване на „ЛИМАК ЕНЕРДЖИ ЮРЪП” ЕАД , ЕИК 202285824 Лицензия № Л-412-15 /08.07.2013 г. за извършване на дейността „търговия с електрическа енергия” за срок от 10 (десет) години. - 263.52KB

Решение на ДКЕВР № Ц-23 от 08.07.2013 г. за отказ за изменение на утвърдените цени на „Овергаз Юг” АД с Решение № Ц-16/28.05.2009 г. на ДКЕВР. - 200.31KB

Решение на ДКЕВР № Л-413 от 08.07.2013 г. за издаване на „ЕВН България Електроснабдяване” ЕАД, ЕИК 123526430 Лицензия № Л-413-17/08.07.2013 г. за дейността „доставка на електрическа енергия от доставчик от последна инстанция”, за срок от 26 (двадесет и шест) години. - 216.4KB

Решение на ДКЕВР № Пр-Л-253 от 08.07.2013 г. за прекратяване лицензия № Л-253-15/07.01.2008 г. за дейността “търговия с електрическа енергия”, издадена на „ХСЕ България”, ЕИК 175381114. - 150.75KB

Решение на ДКЕВР № БП - 2 от 08.07.2013 г. за одобряване на „Лукойл Енергия и газ България” ЕООД, гр. Бургас бизнес план за периода 2013 - 2017 година. - 314.4KB

Решение на ДКЕВР № Р-195 от 08.07.2013 г. за отказване изменение на Лицензия № Л-091-01/21.02.2001 г. за производство на електрическа енергия, издадена на „ТЕЦ Марица Изток 2” ЕАД. - 279.83KB

Решение на ДКЕВР № И1-Л-365 от 08.07.2013 г. за изменение Лицензия № Л-365-15 /24.10.2011 г. за извършване на дейността „търговия с електрическа енергия”, издадена на „Си Енерджи груп” ЕАД, с ЕИК 201161994,за допълване същата с права и задължения за дейността „координатор на стандартна балансираща група“. - 368.89KB

Решение на ДКЕВР № И1-Л-214 от 03.06.2013 г. за изменение лицензия № Л-214-09/29.11.2006 г. за дейността „транзитен пренос на природен газ” издадена на „Булгартрансгаз” ЕАД, с ЕИК 175203478 на лицензия за дейността „пренос на природен газ”. - 152.29KB

Решение на ДКЕВР № Л-411 от 01.07.2013 г. за издаване на Лицензия № Л-411-17/01.07.2013 г. за дейността „доставка на електрическа енергия от доставчик от последна инстанция”, за срок от 29 (двадесет и девет) години на „ЕСП Златни пясъци” ООД, ЕИК 148075985. - 162.76KB

Решение на ДКЕВР № Л-410 от 01.07.2013 г.за издаване на Лицензия № Л-410-17/01.07.2013 г. за дейността „доставка на електрическа енергия от доставчик от последна инстанция”, за срок от 26 (двадесет и шест) години на „Енерго-Про Продажби” АД, ЕИК 103533691. - 192.63KB

Решение на ДКЕВР № Л-409 от 01.07.2013 г. за издаване на Лицензия № Л-409-17/01.07.2013 г. за дейността „доставка на електрическа енергия от доставчик от последна инстанция”, за срок от 28 (двадесет и осем) години на „ЧЕЗ Електро България” АД, ЕИК 175133827. - 170.4KB

Решение на ДКЕВР № Л-408 от 01.07.2013 г.за издаване на Лицензия №Л-408-17/01.07.2013 г. за дейността „доставка на електрическа енергия от доставчик от последна инстанция”, за срок от 26 (двадесет и шест) години на „Национална електрическа компания” ЕАД, ЕИК 000649348. - 172.13KB

Решение на ДКЕВР № Ц-19 от 28.06.2013 г. за определяне, считано от 01.07.2013 г. преференциални цени за изкупуване на електрическа енергия, произведена от възобновяеми източници и от водноелектрически централи с инсталирана мощност до 10 МВт, без ДДС. Решението е поставено на интернет страницата на ДКЕВР на 28.06.2013 г. - 754.09KB

Решение на ДКЕВР № EM-02 от 28.06.2013 г. относно одобряване предвижданите електрически мощности, които могат да бъдат предоставяни за присъединяване към преносната и разпределителните електрически мрежи на обекти за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници, по райони на присъединяване и нива на напрежение от 01.07.2013 г. до 30.06.2014 г. Решението е поставено на интернет страницата на ДКЕВР на 28.06.2013 г. - 410.62KB

Решение на ДКЕВР № Ц – 22 от 28.06.2013 г. за утвърждаване, считано от 01.07.2013 г. цени без ДДС за В и К услугите на „Водоснабдяване, канализация и строителство” ЕООД, гр. Пещера. - 387.55KB

Решение на ДКЕВР № Ц-21 от 28.06.2013 г. за утвърждаване на цени на природния газ при продажба от Обществения доставчик на клиенти, присъединени към газопреносната мрежа за ІІІ-то тримесечие на 2013 г. Поправено с Решение на ДКЕВР № Ц-27 от 29.07.2013 г. - 559.11KB

Решение на ДКЕВР № Ц-20 от 28.06.2013 г. относно определяне, считано от 01.07.2013 г. цени за изкупуване на електрическата енергия, произведена от възобновяеми източници, когато инвестицията за изграждането на енергийния обект се подпомага със средства от национална или европейска схема за подпомагане, без ДДС. Решението е поставено на интернет страницата на ДКЕВР на 28.06.2013 г. - 1.02MB

Решение на ДКЕВР № И1-Л-285 от 10.06.2013 г. за изменение Лицензия № Л-285-15/08.12.2008 г. за извършване на дейността „търговия с електрическа енергия”, издадена на „Загора Енерджи” ООД , с ЕИК ЕИК 123507476, за допълване същата с права и задължения за дейността „координатор на стандартна балансираща група“. - 347.96KB

Решение на ДКЕВР № С - 02 от 10.06.2013 г. за поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № С-01/27.05.2013 г.,относно Сертификат № ЗСК-4-01-12 на „Топлофикация-Разград” ЕАД. - 150.72KB

Решение на ДКЕВР № Пр-Л-322 от 10.06.2013 г. за прекратяване лицензия № Л-322-01/22.02.2010 г.за дейността „производство на електрическа енергия“ с условие за изграждане на енергиен обект, издадена на „ЕЙ И ЕС СОЛАР БЪЛГАРИЯ ЛАМБРИНОВО” ЕАД, ЕИК: 202020021. - 223.07KB

Решение на ДКЕВР № И1-Л-347 от 10.06. 2013 г. за изменение Лицензия № Л-347-15 /27.12.2010 г. за извършване на дейността „търговия с електрическа енергия”, издадена на „Енерджи Инвест Юръп” АД , с ЕИК 201315403, за допълване същата с права и задължения за дейността „координатор на стандартна балансираща група“. - 357.48KB

Решение на ДКЕВР № И3-Л-130 от 10.06.2013 г. за продължаване срока на издадената на „Монди Стамболийски” ЕАД , ЕИК 130839571, лицензия №Л-130-03/13.11.2003г. за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия”. - 456.02KB

Решение № С-02 от 10.06.2013 г. за поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № С-01/27.05.2013 г., на Сертификат № ЗСК-4-01-12 за "Топлофикация-Разград" ЕАД - 99.15KB

Решение на ДКЕВР № ОУ-7 от 20.05.2013 г. за одобряване на „Общи условия за достъп на производителите на електрическа енергия от възобновяеми източници до електроразпределителната мрежа на „ЧЕЗ Разпределение България” АД”. - 109.71KB

Решение на ДКЕВР № ОУ-8 от 20.05.2013 г.за одобряване на “Общи условия за достъп на производителите на електрическа енергия от вьзобновяеми източници до мрежата на „ЕВН България Електроразпределение” ЕАД. - 160.17KB

Решение на ДКЕВР № ОУ-10 от 20.05.2013 г. за одобряване на “Общи условия за достъп на производителите на електрическа енергия от вьзобновяеми източници до електроразпределителната мрежа на „ЕРП Златни Пясъци” АД”. - 154.85KB

Решение на ДКЕВР № ОУ-9 от 20.05.2013 г. АД за одобряване на “Общи условия за достъп на производителите на електрическа енергия от вьзобновяеми източници до електроразпределителната мрежа на „Енерго-Про Мрежи” АД. - 160.61KB

Решение № С-01 от 27.05.2013 г. за издаване на сертификат за произход на електрическа енергия, произведена при комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия на „Топлофикация-Бургас” ЕАД, „Топлофикация-Разград” ЕАД, „Топлофикация-ВТ” АД, „Топлофикация Казанлък” AД, „Софиягаз” ЕАД, „В&ВГД Оранжерии Петрич” ООД, „Алт Ко” АД, „Зебра” АД, „Унибел” АД, „Димитър Маджаров-2” ЕООД, „Скът” ООД, ЧЗП „Румяна Величкова”, „ОВЕРДРАЙВ” АД, „ДЕКОТЕКС” АД, „КОГРИЙН” ООД, „МБАЛ-Търговище” АД, „ДОВЕРИЕ ЕНЕРГЕТИКА” АД, „Оранжерии Гимел” АД (за производствената централа ТЕЦ „Оранжериен комплекс-200 дка”), „Оранжерии Гимел” АД (за производствената централа ТЕЦ „Оранжериен комплекс-500 дка”), „Топлофикация Враца” ЕАД (за ТЕЦ „Градска”), „Далкия-Варна” ЕАД и „Юлико-Евротрейд” ЕООД - 245.35KB

Решение на ДКЕВР № Р-187 от 26.04.2013 г. за разрешаване на “Дъбово Енерджи” ЕООД, ЕИК 175291414 започване осъществяването на лицензионната дейност по издадената лицензия № Л-397-01/15.10.2012г. за „производство на електрическа енергия”. - 264.69KB

Решение на ДКЕВР № И1-Л-397 от 26.04.2013 г. за изменение на Лицензия № Л-397-01/15.10.2012 г. за извършване на дейността „производство на електрическа енергия” преди изграждане на енергийния обект, издадена на “Дъбово Енерджи” ЕООД. - 409.05KB

Решение на ДКЕВР № ОУ- 6 от 19.04.2013 г. за одобряване “Общи условия за достъп до електропреносната мрежа на производители на електрическа енергия от възобновяеми източници” на „Електроенергиен системен оператор” ЕАД - 157.35KB

Общи условия за достъп до електропреносната мрежа на производители на електрическа енергия от възобновяеми източници, одобрени от ДКЕВР на 08.04.2013 г. - 203.13KB

Решение на ДКЕВР № Ц - 18 от 08.04.2013 г. за поправяне очевидна фактическа грешка в Решение № Ц-17/28.03.2013 г. - 201.15KB

Решение на ДКЕВР № Пр-Л-337 от 08.04.2013 г. за прекратяване лицензия № Л-337-01/30.08.2010 г.за дейността „производство на електрическа енергия“ с условие за изграждане на енергиен обект, издадена на „В. Пауър” ЕООД, ЕИК: 200268235. - 224.84KB

Решение на ДКЕВР № И1-Л-361 от 08.04.2013 г. за изменение на Лицензия № Л-361-15/21.07.2011 г. за извършване на дейността „търговия с електрическа енергия”, издадена на „Фючър Енерджи” ЕООД , с ЕИК ЕИК 200990173 като допълва същата с права и задължения за дейността „координатор на стандартна балансираща група“. - 349.91KB

Решение на ДКЕВР № Ц-17 от 28.03.2013 г. за утвърждаване изменение на пределните цени на топлинната енергия и определяне преференциални цени на електрическата енергия, произведена по комбиниран начин, считано от 01.04.2013 г. - 273.04KB

Решение на ДКЕВР № Ц-16 от 28.03.2013 г. за утвърждаване на цени на природния газ при продажба от Обществения доставчик на клиенти, присъединени към газопреносната мрежа за ІI–ро тримесечие на 2013 г. - 643.23KB

Решение на ДКЕВР № ПП - 2 от 18.03.2013 г. за утвърждаване/изменение на цени на водоснабдителните и канализационните услуги, предоставяни на потребителите от “Водоснабдяване - Дунав” ЕООД, гр. Разград - 288.57KB

Решение на ДКЕВР № П-1/14.03.2013 г. за приемане Правила за предоставяне на достъп до газопреносните и/или газоразпределителните мрежи и за достъп до съоръженията за съхранение на природен газ. - 158.69KB

МОТИВИ към Решение на ДКЕВР № Ц-13 от 05.03.2013 г. Поставени на интернет страницата на 15.03.2013 год. - 770.45KB

Решение на ДКЕВР № Ц-14 от 14.03.2013 г. за поправка на допусната очевидна фактическа грешка в т. II.2, т.II.5 и т. II.11 от Решение № Ц-013 от 05.03.2013 г. на ДКЕВР. - 207.27KB

Решение на ДКЕВР № Ц–13 от 05.03.2013 г. за изменение на утвърдени с Решение № Ц-17/28.06.2012 г. на ДКЕВР цени на електрическа енергия. - 144KB

Решение на ДКЕВР № Ц - 11 от 18.02.2013 г. относно утвърждаване/изменение на цени на водоснабдителните и канализационните услуги на “Водоснабдяване и канализация - П” ЕООД, гр. Панагюрище - 235.7KB

Решение на ДКЕВР № Ц - 12 от 26.02.2013 г. относно утвърждаване/изменение на цени на водоснабдителните и канализационните услуги, предоставяни на потребителите от “В и К - Стенето” ЕООД, гр. Троян. - 398.19KB

Решение на ДКЕВР № 01-Л-135-11 от 19.02.2013 г. за откриване процедура за отнемане на издадената на „ЧЕЗ Електро България” АД Лицензия № Л-135-11/29.11.2006 г. за дейността „обществено снабдяване с електрическа енергия”. - 175.32KB

Решение на ДКЕВР № 01-Л-135-07 от 19.02.2013 г. за откриване процедура за отнемане на издадената на „ЧЕЗ Разпределение България” АД Лицензия № Л-135-07/13.08.2004 г. за дейността „разпределение на електрическа енергия”. - 210.42KB

Решение на ДКЕВР № БП - 1 от 28.01.2013 г. относно одобряване бизнес план за развитие на дейността за периода 2012 г. - 2016 г. на „Кюстендилска вода” ЕООД, гр. Кюстендил. - 200.68KB

Решение на ДКЕВР № Ц - 9 от 28.01.2013 г. относно утвърждаване/изменение на цени на водоснабдителните и канализационните услуги на “Водоснабдяване и канализация - Варна” ООД, гр. Варна - 319.18KB

Решение на ДКЕВР № Ц -8 от 28.01.2013 г. за утвърждаване на цени на водоснабдителните и канализационните услуги на „Кюстендилска вода” ЕООД, гр. Кюстендил. - 239.79KB

Решение на ДКЕВР № ВЕ-1 от 21.01.2013 г. относно определяне конкретни изисквания към професионалната квалификация на външните експерти, необходими за включването им в списъка на външни експерти. - 149.97KB

Решение на ДКЕВР № Ц – 3 от 07.01.2013 г. утвърждаване/изменение на цени на“Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Пловдив - 220.43KB

Решение на ДКЕВР № Ц - 4 от 07.01.2013 г. утвърждаване на цени на Стамболово” ЕООД, с. Стамболово - 235.71KB

Решение на ДКЕВР № Ц - 2 от 07.01.2013 г. утвърждаване/изменение на цените на „Меден кладенец” ЕООД, гр. Кубрат - 357.81KB