АЕЦ

Лицензия за производство на електрическа и топлинна енергия от АЕЦ

Дружество
(адрес, тел.)

Лицензия

Дейност

Срок
год.

Инсталирана мощност
МВт

АЕЦ "Козлодуй" ЕАД, гр. Козлодуй 3321

Лицензия
№ Л-049-03/ 11.12.2000

Лицензия за производство на електрическа и топлинна енергия

30

3760