Новини

КЕВР УТВЪРДИ ЦЕНАТА НА ПРИРОДНИЯ ГАЗ ЗА ІV-ТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2017 Г


29.09.2017

В сравнение с предишното тримесечие цената на синьото гориво намалява със 7,29 %

или с около 27 лв. за 1000 куб. м.

 

      Комисията за енергийно и водно регулиране обяви решението си за цените на природния газ за ІV-то тримесечие на 2017 г., по които общественият доставчик „Булгаргаз“ ЕАД продава природен газ на крайните снабдители и на клиенти, присъединени към газопреносната мрежа. Решението беше оповестено на брифинг, след приключване на закритото заседание на регулатора. Тъй като към момента, на пазара на природен газ не са налице предпоставки за формиране на конкурентна среда, Комисията регулира цената на природния газ за крайните снабдители и за клиентите, присъединени към газопреносната мрежа. Съгласно изискванията за публичност и прозрачност, докладът на работната група беше предварително публикуван на интернет страницата на Комисията, а проведеното на 25.09.2017 г. открито заседание с участието на заинтересовани страни беше излъчено онлайн на сайта на регулатора.  

     След извършен анализ от експерти на Комисията на представените данни и документи и след направени изчисления съгласно прилагания ценови модел, Комисията утвърди цена на природния газ от 1.10.2017 г. в размер на 343,22 лв./1000 куб. м. или 32.26 лв. на MWh, без ДДС и акциз. В сравнение с цената през ІІІ-то тримесечие на 2017 г., която беше 370,21 лв./1000 куб. м. или 34.86 лв. на MWh, утвърдената от енергийния регулатор цена на природния газ за ІV-то тримесечие на 2017 г. е със 7,29 % по-ниска, като намалението е в размер на 26,99 лв. /1000 куб. м. или 2,60 лв. на MWh.

     В цената от 343,22 лв./1000 куб. м. за продажба на природен газ на крайните снабдители на природен газ и на клиенти, присъединени към газопреносната мрежа, са включени средно претеглената цена на природния газ на входа на газопреносната мрежа в размер на 334,99 лв./1000 куб. м., компонента за услугата обществена доставка по чл. 17, ал. 6 от НРЦПГ в размер на 5,89 лв./1000 nm3, както и компонента „задължение към обществото“ по чл. 11а, ал. 2 от НРЦПГ в размер на 2,34 лв./1000 nm3, която покрива разходите на „Булгаргаз“ ЕАД за съхранение на количества в газохранилището в Чирен.

     При определяне на цената на природния газ КЕВР отчита изцяло съществуващата методика, залегнала в действащия договор между „Булгаргаз“ ЕАД и „Газпром Експорт“. Формулата отразява движението на цената на петрола и на алтернативните на природния газ горива на световните пазари за последните 9 месеца, както и промените в курса на щатския долар. Правомощията на енергийния регулатор са единствено да установи дали заявлението на обществения доставчик „Булгаргаз“ ЕАД отговаря на Наредба № 2 за определяне цените на природния газ и на договора за доставка между двете дружества.

     На брифинга за обявяване цените на природния газ за последното тримесечие на годината, председателят на КЕВР доц. Иван Иванов разясни, че от 1.10.2017 г., когато започва новата европейска газова година, влиза в сила съществено изменение, което е важно за всички крайни потребители. От тази дата у нас се въвежда новия европейски входно-изходен модел за капацитет /достъп/ и пренос през газопреносната мрежа. „Моделът, който влиза в сила у нас е същият, който вече се прилага във всички останали страни членки на ЕС. Той е изцяло съобразен с европейските изисквания и с европейските регламенти и нашата страна е последната, която го въвежда“, заяви председателят на КЕВР. Той разясни, че с прилагането на новия модел потребителите с неравномерно, сезонно потребление през годината, каквито са топлофикационните дружества, ще заплащат по-висока цена на мрежовите услуги. „Подобно увеличение обаче ще бъде изцяло компенсирано от одобреното намаление със 7,29% на цената на природния газ и за тези потребители крайната цена до края на годината ще бъде по-ниска с 3,5% до 4%“, уточни ръководителят на енергийния регулатор. Съгласно правилата на Комисията, промяна на цената в този размер не дава законово основание на КЕВР за намаляване на цената на топлофикационните услуги и до 1 януари 2018 г. тя ще остане непроменена. По отношение на битовите потребители на природен газ в домакинствата доц. Иван Иванов посочи, че за тях понижението на цената на природния газ следващите три месеца ще бъде най-малко в рамките на 5 на сто.