Новини

Покана за обществено обсъждане


05.02.2020

Покана за обществено обсъждане на проект на решение за одобряване на бизнес плана на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Търговище и за утвърждаване и одобряване цени на ВиК услуги на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Търговище.

На 11.02.2020 г. от 10:10 ч. в сградата на КЕВР на бул. „Княз Дондуков“ 8-10, ет.4 ще се проведе обществено обсъждане на проект на решение за одобряване на бизнес плана на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Търговище и за утвърждаване и одобряване цени на ВиК услуги на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Търговище.

В тази връзка КЕВР кани за участие в общественото обсъждане всички заинтересовани лица по смисъла на чл. 14, ал. 2 от Закона за енергетиката - държавни органи, браншови организации, общински съвет, ВиК оператори, клиенти и организации на потребители.

Проектът на решение за одобряване на бизнес плана на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Търговище и за утвърждаване и одобряване цени на ВиК услуги на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Търговище е публикуван на интернет страницата на КЕВР.