Новини

КЕВР ОДОБРИ ПЛАТФОРМА ЗА ТЪРГОВИЯ С ПРИРОДЕН ГАЗ И СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ПРИРОДЕН ГАЗ


29.11.2019

Комисията за енергийно и водно регулиране одобри Платформата за търговия с природен газ, предложена от оператора на газопреносната мрежа - Булгартрансгаз“ ЕАД, както и определи за оператор на платформата за търговия - „Газов Хъб Балкан“ ЕАД. По този начин се изпълнява изискването на чл. 22, пар. 3 от Регламент (ЕС) № 312/2014 от 26 март 2014 година за установяване на Мрежов кодекс за балансиране на газопреносните мрежи, с оглед изчисляване на таксата при дневен дисбаланс, както и за определяне на пределната продажна цена, пределната покупна цена и среднопретеглената цена, съответните сделки да се извършват на платформа за търговия, предварително определена от оператора на преносната система и одобрена от националния регулаторен орган.

 Комисията за енергийно и водно регулиране одобри и Споразумението за изпълнение на програма за освобождаване на природен газ, между „Булгаргаз“ ЕАД и „Газов Хъб Балкан“ ЕАД. Съгласно изискванията на чл. 176а от Закона за енергетиката общественият доставчик следва да предлага за продажба на организирания борсов пазар количествата природен газ при условията и по реда на одобрено от КЕВР споразумение за изпълнение на програма за освобождаване на природен газ, сключено между оператора на организирания борсов пазар на природен газ и обществения доставчик. Със споразумението се определят и редът за провеждане на търговете за освобождаване, ценовите механизми за освобождаване, включително за началната цена на търга, срокът на действие на споразумението, видовете предлагани продукти и периодите на тяхното предлагане.

Споразумение за изпълнение на програма за освобождаване на природен газ