Новини

ОТКРИТО ЗАСЕДАНИЕ И ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА БИЗНЕС ПЛАН И ЦЕНИ НА „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ“ ЕООД, ГР. СОФИЯ ЗА ПЕРИОДА 2017-2021 Г.


09.10.2019

КЕВР в специализиран състав „ВиК“ проведе открито заседание, на което бяха обсъдени доклад на работната група и проект на решение във връзка със заявление на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. София  за одобряване на бизнес план за развитие на ВиК оператора и за утвърждаване на цени на ВиК услуги за периода 2017-2021 г. Съгласно нормативните изисквания докладът на работната група и проектът за решение бяха публикувани предварително на интернет страницата на регулатора. В откритото заседание участва управителят на водното дружество Никола Нитов.

 Заявленията за одобряване на бизнес плана и за утвърждаване на цени на услугите бяха внесени от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. София на 6.07.2016 г. След анализ на постъпилите заявления КЕВР със свое решение от 23.05.2017 г., на основание чл. 54, ал. 1, т. 5 от Административно процесуалния кодекс, във връзка с чл. 13, ал. 8 от Закона за енергетиката и чл. 5 от ЗРВКУ, спря административното производство до отпадане на основанието за спиране. Причината за това е настъпила на 07.06.2016 г. промяна в границите на обособената територия на дружеството, след присъединяването  на община Ботевград  към областната Асоциация по ВиК.  Промяната обаче  не е била отразена във внесените в Комисията заявления за одобряване на бизнес план и за утвърждаване и одобряване на цени.  

Административното производство по разглеждане на бизнес плана и на заявлението за цени на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. София беше  възобновено, след като отпаднаха основанията за неговото спиране. На 28.01.2019 г. между АВиК - София и „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. София е сключено Допълнително споразумение към Договора за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги, в сила от 01.04.2019 г. В него е отразена промяната на границите на обособената територия, обслужвана от„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. София, с оглед присъединяването  на община Ботевград към АВиК – София област. Промяната в обособената територия е отразена в повторно внесените в КЕВР на 22.07.2019 г. заявления на дружеството за изменение на бизнес плана и на цени.

Съгласно параметрите на бизнес плана на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. София през периода 2017-2021 г. дружеството предвижда инвестиции в публични и собствени активи за над 11 млн. лв. Предложените инвестиции в публични активи надхвърлят многократно задължителните по договор инвестиции, като обща сума за периода на бизнес плана и суми за трите вида ВиК услуги.

След извършен анализ на икономическата обосновка и на параметрите в бизнес плана на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. София  и след прилагане на ценообразуващия модел, в доклада на работната група се предлага за 2019 г. единната комплексна цена на ВиК услугите за всички битови клиенти на обслужваната територия /на гравитачно, смесено и помпажно водоснабдяване/  да бъде в размер на 2,593 лв./куб.м. с ДДС.  Предложените за утвърждаване цени  на услугите са под нивото на социалната поносимост за 2019 г. –  4,468 лв./куб. м.

На откритото заседание управителят на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. София  заяви, че дружеството приема изводите в доклада на работната група за новия бизнес план и за цени на услугите. 

След откритото заседание Комисията проведе обществено обсъждане по проекта на решение за одобряване на бизнес плана  на дружеството и за утвърждаване на цените на предоставяните  услуги.  На обсъждането представителят на Омбудсмана заяви, че остава неизяснено дали предлаганите бизнес план и цени са били съгласувани от областната АВиК. Тя информира за постъпили жалби от потребители за прекъсване на водоснабдяването  в отделни населени места и постави въпроса до каква степен с новият бизнес план ще се подобри качеството на услугите. От Националния браншови синдикат "Водоснабдител"–КНСБ беше изразена подкрепа на предложения бизнес план като в същото време беше отправен апел за увеличаване на трудовите възнаграждения в дружеството, които изостават от ръста на работните заплати в сектора. Положително становище по отношение на бизнес плана изрази и председателят на Българската асоциация по водите Иван Иванов. Според него с приемането му дружеството има възможност да преодолее сегашното тежко финансово състояние.

В отговор на поставените въпроси управителят на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. София информира, че бизнес планът е внасян двукратно в областната Асоциация по ВиК, но поради липса на кворум на заседанията не са взети решения. Той  се ангажира независимо от трудностите по поддържане на мрежата – голяма обслужвана територия, забавени задължения към доставчици и др., дружеството да не допусне нарушаване на водоснабдяването за своите клиенти.  

На обсъждането беше поставен и въпроса за канализационната мрежа и пречиствателна станция за отпадъчни води в к.к. Боровец. Въпреки че са публична собственост те все още не са предадени на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. София за стопанисване и експлоатация и продължават да се управляват от общинско дружество „ВиК Чамкория – 2006“ ЕООД.

В двуседмичен срок заинтересованите страни могат да внесат писмени становища, по които регулаторът ще се произнесе мотивирано. Окончателното решение за одобряване на бизнес плана и цената на ВиК услугите на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. София  ще бъде взето на закрито заседание на регулатора на 30.10.2019 г.

Откритото заседание и общественото обсъждане бяха излъчени онлайн на интернет страницата на регулатора, в съответствие с изискванията за публичност и прозрачност на работата на институциите.